Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Ochrana osobních údajů - sběr a výkup autovraků

Bezpečnost a ochrana osobních údajů při sběru/výkupu autovraků

Tímto Vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a také o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů, které vyplývají ze sběru nebo výkupu autovraků.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Správce osobních údajů
Při sběru nebo výkupu autovraků zajišťuje povinnosti vyplývající z GDPR a dalších souvisejících právních předpisů, vždy samostatně ten správce, který realizuje dohodnutou službu.

Kontaktní údaje správce osobních údajů Barko, s.r.o
Barko, s.r.o.
Nádražní 598
664 84 Zastávka
IČO: 25347837
zapsán u OR Brno, odd.C v. 27968

Kontakt
Tel.: + 420 800 193 193
E-mail: info@druhotnesuroviny.cz

Kontaktní údaje správce osobních údajů MILATA s.r.o. 
MILATA s.r.o.
Dobrá 90
739 51 Dobrá
IČO: 294 521 80
zapsán u OR Ostrava, odd.C v. 54421

Kontakt
Tel.: +420 730 156 640
E-mail: marketing@milata.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme 
Při sběru nebo výkupu autovraků dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu:
- jméno, 
- příjmení, 
- adresa trvalého pobytu nebo pobytu, 
- datum narození, 
- číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti.

Při odběru nebo výkupu odpadů vymezených § 8, odst. 2 a 5, vyhlášky č. 383/2001 Sb. vám může provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat bezhotovostní úplatu. K tomu účelu zpracováváme také:
- číslo Vašeho bankovního účtu.  

Abychom byli schopni operativně řešit případně vzniklé problémy s realizací platby, můžeme uchovávat také Váš:
- e-mailový kontakt, 
- telefonní kontakt.
Tyto kontakty využíváme k tomu, abychom Vás kontaktovali zejména v případě, že nám poskytnete neexistující nebo špatné číslo bankovního účtu. Poskytnutí e-mailového kontaktu a telefonního čísla za tímto účelem je dobrovolné.  

Při sběru, výkupu a zpracování autovraků dále uchováváme:
- plnou moc k zastupování udělenou fyzické osobě, 
- kopii kupní smlouvy na vozidlo,
- kopii velkého technického průkazu vozidla.
Důvodem je naše možnost prokázat orgánům státní správy, že vozidlo/autovrak nepochází z trestné činnosti. Při vystavení potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků zpracováváme také údaje v rozsahu přílohy č. 3, vyhlášky č. 352/2008 Sb. v platném znění.  

K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:
- naplnění požadavků právních předpisů, 
- zabránění podvodům, 
- prokázání skutečnosti, že vozidlo/autovrak nepochází z trestné činnosti  

Právní základ zpracování osobních údajů je:
- splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 
- oprávněný zájem správce – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  

Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou nám stanovují související právní předpisy, zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.  

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
K Vašim osobním údajům mají přístup osoby, které se podílejí na realizaci dohodnuté služby. Vaše údaje nebudeme předávat do jiných zemí.  

Vaše osobní údaje můžeme případně předat státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností. 

Vaše práva
Dále Vás informujeme, že přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo
- znát účel zpracování osobních údajů, 
- znát kategorie zpracovávaných osobních údajů, 
- znát příjemce osobních údajů, 
- znát dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, 
- vyžádat si od správce přístup ke svým osobním údajům, 
- na opravu či odstranění osobních údajů, 
- právo vznést námitku proti zpracování, 
- na přenos osobních údajů, 
- na omezení zpracování osobních údajů, 
- ohradit se vůči zpracování Vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.  

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou správcem osobních údajů chráněny před únikem a zneužitím organizačními a technickými opatřeními přijatými k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  

Správce nezajistí výkon práva, pokud by takový výkon práva měl být v rozporu s platnými právními předpisy. 

Nezávislým dozorovým úřadem, dle článku 51 GDPR, podle článku 52 GDPR, je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochorova 27
170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
e-mail.: posta@uoou.cz
www: https://www.uoou.cz