Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Dokumenty potřebné na odbor dopravy

K zapsání „zániku vozidla v registru silničních vozidel“ se v běžných případech přikládá:

  • Formulář Žádost o vyřazení vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“.
  • „Velký“ technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz)).
  • „Malý“ technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)).
  • Tabulky s registrační značkou – SPZ/RZ.
  • Písemná plná moc (v případě zplnomocnění).
  • Potvrzení o ekologické likvidaci nebo jiný doklad, na základě kterého lze zapsat zánik vozidla (např.: doklad potvrzující zničení vozidla).
  • Doklad totožnosti – platný občanský průkaz, pas nebo jiný jej nahrazující doklad.

Jedná-li se o podnikatele, dokládá také živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

Jedná-li se o právnickou osobu, dokládá se výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod. Pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem nebo podepsaná zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu. Dále se doloží platný doklad totožnosti.

 


 

 

Ověřený výkup a likvidace autovraků