Ověření zpracovatelé autovraků provozující legální ekologickou likvidaci v ČR.

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů v souvislosti s používáním internetových stránek overene-vrakoviste.cz

Tímto vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a také o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů, které vyplývá z používání internetových stránek www.overene-vrakoviste.cz.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Správce osobních údajů (společní správci)
Povinnosti vyplývající z GDPR a dalších souviseních právních předpisů zajišťují společně správci

Barko, s.r.o.
Nádražní 598, 664 84 Zastávka
IČO: 25347837
zapsán u OR Brno, odd.C v. 27968

a

MILATA s.r.o.
Dobrá 90
739 51 Dobrá
IČO: 294 521 80
zapsán u OR Ostrava, odd.C v. 54421

(dále jen „správce“).

Vaše osobní údaje, které získáme prostřednictvím těchto internetových stránek zpracováváme společně, abychom Vám mohli zajistit tu nejlepší službu a co nejefektivnější způsob její realizace. 

Informujeme vás, že společnost Barko, s.r.o. zajišťuje za oba správce vůči subjektům údajů výkon těchto práv:
- právo na přístup k osobním údajům
- právo na opravu
- právo na výmaz
- právo na omezení zpracování
- právo vznést námitku

Výkon práva však můžete požadovat u každého ze správců i vůči každému z nich. 

Správce nezajistí výkon práva, pokud by takový výkon práva měl být v rozporu s platnými právními předpisy. Oba správci si při naplňování jednotlivých povinností vyplvajících z GDPR a souvisejících právních předpisů poskytují vzájemnou součinnost. 

Kontaktní údaje správce 
Pro vaše požadavky, dotazy nebo stížnosti související se zpracováním osobních údajů můžete využít tyto kontakty:
Barko, s.r.o.
Nádražní 598
664 84
Telefon: 800 193 193
E-mail: info@druhotnesuroviny.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme osobní údaje, které získáme na základě vašeho projeveného zájmu o námi nabízené služby. V případě vyplnění kontaktního formuláře na našich internetových stránkách zpracováváme zejména:
- vaše jméno a příjmení
- e-mail
- telefon
- případně můžeme zpracovávat také bydliště a další údaje, které nám poskytnete ve vaší zprávě Tyto nebo další údaje od vás můžeme také získat na základě další následné formy komunikace (telefonicky, osobně).  

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace s vámi v souvislosti:
- s vyřízením vaší objednávky služby, vašeho požadavku, dotazu nebo stížnosti
- s informováním o stavu vašeho požadavku
- s realizací služby
- se zasíláním informací o nových souvisejících službách nebo produktech  

Právní základ zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a/nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřízení vašeho požadavku nebo realizaci objednávky nebo po dobu, po kterou vás můžeme kontaktovat s informacemi o nových souvisejících službách nebo produktech. Tato doba je nejdéle 2 roky.  

V případě realizace některé z nabízených služeb se doba zpracování osobních údajů a další požadavky kladené na jejich zpracování řídí příslušnými právními ustanoveními (například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění – evidence a ohlašování odpadů) 

Kdo má k vašim osobním údajům přístup
K vašim osobním údajům mají přístup osoby, které se podílejí na vyřízení vaší objednávky, dotazu nebo stížnosti. Vaše údaje nebudeme předávat do jiných zemí.  

Vaše osobní údaje můžeme případně předat státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností. 

Sdílení údajů s třetími stranami
Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní a nemohou vás identifikovat jako osobou a jsou využívány ke statistickým účelům a analýze.  

Aplikace třetích stran, které mohou internetové stránky používat:
- Facebook
- Google analytics  

Cookies
Při provozu webu používáme cookies třetích stran. Cookies ukládají anonymní informace o návštěvě webových stránek, které mohou být následně využívány pro analytické nebo marketingové účely. Soubory cookies sledujeme pouze na základě vašeho souhlasu.  

Vaše práva
Dále vás informujeme, že přebýváte-li na území Evropské unie, máte na základě GDPR právo
- znát účel zpracování osobních údajů
- znát kategorie zpracovávaných osobních údajů
- znát příjemce osobních údajů
- znát dobu po kterou budou osobní údaje uchovávány
- vyžádat si od správce přístup ke svým osobním údajům
- na opravu či odstranění osobních údajů
- právo vznést námitku proti zpracování
- na přenos osobních údajů
- na omezení zpracování zpracování osobních údajů
- ohradit se vůči zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost u dozorujícího orgánu.  

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou správcem osobních údajů chráněny před únikem a zneužitím organizačními a technickými opatřeními přijatými k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  

Dozorovým úřadem dle článku 51 GDPR, podle článku 52 GDPR nezávislým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochorova 27
170 00 Praha 7
tel.: +420 234 665 111
e-mail.: posta@uoou.cz
www: https://www.uoou.cz  

Více: Bezpečnost a ochrana osobních údajů v souvislosti se sběrem/výkupem autovraků