Ověření zpracovatelé autovraků provozující legální ekologickou likvidaci v ČR.

Ekologická likvidace autovraků

S každým vozidlem, které z technických důvodů není schopné provozu nebo rozhodne-li se ho jeho majitel zbavit, musí být nakládáno přesně stanoveným způsobem.

Prvním krokem je předání vozidla do autovrakoviště1, které k tomu má od příslušného krajského úřadu platné povolení. V této chvíli předávající vozidla obdrží doklad o ekologické likvidaci vozidla2.

Teprve po převzetí vozidla do autovrakoviště1 se z vozidla stává autovrak a je možné ho začít zpracovávat. Buď je autovrakoviště zároveň zpracovatelem anebo je autovrak předán jinému zpracovateli.

Ekologické zpracování autovraků je postup zpracování, který probíhá dle postupů určených právními předpisy a který nepoškozuje žádnou složku životního prostředí. To znamená především, že zpracování autovraků musí probíhat pouze v odpovídajících prostorách, na zabezpečené zpevněné ploše, veškeré provozní kapaliny a nebezpečné součásti musí být ukládány odděleně pouze do atestovaných zabezpečených nádob a odpady ze zpracování autovraků mohou být předávány pouze oprávněným osobám. Jedině tak bude zajištěno, že nebezpečné odpady, jako oleje nebo pohonné hmoty nebudou končit v půdě nebo společně s dešťovou vodou odplavením v povrchových nebo podzemních vodách.


Pozn.:
1 - přesný název „Zařízení ke sběru autovraků“
2 - přesný název „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“