Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci


V tomto případě se postupuje dle § 19 zákona o pozemních komunikacích. V § 19 je uvedeno:

(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno
...
g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) (dále jen „vrak“)
...

V praxi může způsobovat problém výklad bodu g). K výkladu podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se můžeme odkázat například § 73 odstavec 2, zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde se v souvislosti s přestavbou vozidla uvádí, že:

(2) Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují

a) změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru,

b) změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení,

c) změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla,

d) změna kategorie vozidla.

Z toho vyplývá, že vozidlo, které má například „pouze“ poškozená světla nebo zrcátka, apod. lze jen těžko považovat za autovrak dle výše uvedených právních předpisů, byť by vozidlo působilo laicky na pohled jakkoli jako autovrak (prázdné pneumatiky, špinavá okna, zničený interiér…). I přesto, že taková vozidla jsou na pozemní komunikaci v obci odstavená i po delší dobu, může být problematické s nimi nakládat jako s autovrakem právě proto, že nenaplňují dikci ustanovení v uvedených právních předpisech.


(3) Na veřejně přístupných účelových komunikacích je dále zakázáno provádět činnosti podle odstavce 2 písm. a), e) a g).

§ 19c Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace

(1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku

a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci,

b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci.

(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37). Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně.

(3) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle odstavce 1 ohledání vozidla, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu správnímu úřadu provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí se usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením ohledání vozidla a současně vyvěšením na úřední desce.

(4) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i v nepřítomnosti jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla v nepřítomnosti jeho provozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla.


Dále z právních předpisů

> Právní předpisy - úvod
> Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)
> Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech
> Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci
> Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru/zpracování autovraků
> Zápis zániku do registru silničních vozidel

 


Legální výkup a likvidace autovraků