Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)


Povinnosti každého, kdo se zbavuje autovraku, jsou stanoveny v § 37 zákona o odpadech. Povinnosti jsou následující:

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny. 31c)
 

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost předat autovrak do zařízení, jehož provoz je schválen místně příslušným krajským úřadem má nejen právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba, ale i každý občan. Občanovi, který tuto povinnost poruší, může být udělena pokuta.


Dále z právních předpisů

> Právní předpisy - úvod
> Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)
> Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech
> Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci
> Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru/zpracování autovraků
> Zápis zániku do registru silničních vozidel