Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech


Postup při odstranění autovraku, který je umístěn v rozporu se zákonem o odpadech, stanovuje § 37 zákona.

Postup je následující:

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla je před jeho předáním (podle odstavce 1) je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.31c)

(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce a dále také o této skutenčosti písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

(4) Jestliže vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1. 

(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je obci povinen uhradit poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. 

(6) V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní komunikaci, se postupuje v souladu se zvláštním právním předpisem. 31d)


Dále z právních předpisů

> Právní předpisy - úvod
> Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)
> Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech
> Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci
> Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru/zpracování autovraků
> Zápis zániku do registru silničních vozidel

 


Stop nelegálním sběrnám - kontaktujte pouze ověřená vrakoviště