Ověření zpracovatelé autovraků. Legální ekologická likvidace vozidel v ČR. Bojujeme proti podvodníkům s autovraky.

Zápis zániku do registru silničních vozidel


Podmínky pro zápis zániku silničního vozidla do registru silničních vozidel stanovuje § 13 zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě

a) žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo

1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků23) bez odstranění svých podstatných částí,

2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,

3. bylo zničeno, nebo

4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo v trestním řízení,

b) žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo

c) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona24) předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.


(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.


(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). K žádosti přiloží

a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám,

b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,

c) doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 4,

d) technický průkaz silničního vozidla,

e) osvědčení o registraci silničního vozidla a

f) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.


(4) Doklady a tabulky podle odstavce 3 písm. d) až f) se k žádosti nepřikládají, pokud byly zničeny spolu s vozidlem.

(5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností v evidenci podle zvláštního právního předpisu23), jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 nebo N1.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla dále

a) odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a

b) vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.

(7) Vzor žádosti o zápis zániku silničního vozidla stanoví prováděcí právní předpis.


Dále z právních předpisů

> Právní předpisy - úvod
> Povinnosti vlastníka při zbavování se vozidla (autovraku)
> Postup při umístění vozidla (autovraku) v rozporu se zákonem o odpadech
> Postup při umístění vozidla (autovraku) na pozemní komunikaci
> Povinnosti provozovatele zařízení ke sběru/zpracování autovraků
> Zápis zániku do registru silničních vozidel

 


Pozor na podvodníky bez povolení nakládat s autovraky